Om behörighetskontroll förarbehörighet

Alla arbetsgivare (tillståndshavare) inom yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar för att deras förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik.

En anslutning till BKY för kontroll av förarbehörigheter ger transportföretagen en trygghet att förare av gods- eller persontransporter uppfyller de lagenliga kraven om giltiga förarbehörigheter.

En anslutning till BKY förutsätter att företaget har fått och upprätthåller Transportstyrelsens medgivande av Direktåtkomst till Vägtrafikregistret.

Förutsättningarna för att medges Direktåtkomst till Vägtrafikregistret är särskilt reglerade i Vägtrafikdatalagen (2019:369) och Vägtrafikförordningen (2019:382).

Ta del av Transportstyrelsens villkor för direktåtkomst i sin helhet

I ansökan ska anges vilket eller vilka trafikslag ansökan avser. Förutom enskilda taxi-, buss- och godstransportföretag anses sammanslutningar som taxis beställningscentraler, samverkansbolag inom bussbranschen samt lastbilscentraler eller motsvarande ha ett relevant intresse av kontrollen och kan med beaktande av ovan angivna förutsättningar beviljas Direktåtkomst till Vägtrafikregistret (VTR), och därefter anslutas till BKY och starta kontrollerna.

BKY är ett tekniskt system som är kopplat till VTR och som digitalt dagligen kontrollerar kända förarbehörigheter och returnerar svar JA i normalfallet, NEJ om avvikelse inträffar. Behörig nyttjare görs uppmärksam på att en avvikelse inträffat och kan vidta lämplig åtgärd.

Företag som har system som förarna loggar in i när de börjar sina arbetspass, ska fråga på alla förare som har en aktiv inloggning i systemet, oavsett när föraren körde sitt senaste arbetspass.

Särskilt om behörigheterna YKB, ADR och TFL

Vid svar JA på dessa genomförs en tilläggsfråga ”utgående”. Svaret på fråga Utgående är NEJ fram till tre månader före sista giltighetsdag då svaret i stället blir JA.

Allt informationsutbyte schemaläggs och genomförs automatiskt varje dag året om. Frågor laddas upp mellan kl. 15.00 och 17.00 och svar kan hämtas senast kl. 06.00 påföljande dag.

> Tillbaka